Navštivte Ochsenkopf

Navštivte Ochsenkopf
ráj p?ších turist? a milovník? cykloturistiky

Download

Startet den Datei-Download CZ Informationen für tschechische Gäste 1 (PDF)
Startet den Datei-Download CZ Informationen für tschechische Gäste 2  (PDF)

Startet das Herunterladen der Datei Download Rekrea?ní region Ochsenkopf (PDF)

Horské túry jsou pro obyvatele Nìmecka jednou z nejoblíbenìjších náplní dovolených a víkendù. Platí to také pro pìší výlety ve støedních nadmoøských výškách. Nìmecké turistické spolky proto zahájily akci, jejímž cílem je dohled nad kvalitou stezek pro pìší turisty. Stezka „Fränkischer Gebirgsweg“ tyto kvalitativní
požadavky beze zbytku splòuje. Pro pìší putování je jako stvoøený také areál „Nordic Parc“ s 500 km speciálnì upravenýchstezek. Vyhlídkové jízdy na kole, cesty pro vysokorychlostní cyklistiku anebo nároèné trasy pro horská kola jsou jen jednìmi z atrakcí, které zdejší kraj nabízí. Hora Ochsenkopf (1.024 m.n.m.) je oblíbenou destinací milovníkù pìších túr i cykloturistiky. V období od kvìtna do øíjna zde návštìvníci mohou být svìdky pøírodních krás, které stìží naleznou obdoby. Obce nacházející se na úpatí této druhé nejvìtší hory Smrèin (Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmensteinach a Mehlmeisel) vytvoøily ideální podmínky pro pohodlné putování mezi impozantními skalními masivy èi v poklidných údolích vytvoøených v krajinì horskými bystøinami. Atraktivní zážitky nabízejí putování za bylinkami, díky nimž mùžete získat pøehled o bohatství místní flóry. Znaèené stezky Vás dovedou až na vrchol Ochsenkopfu, který je jedním z klíklíèových
bodù pìší stezky „Fränkischer Gebirgsweg“ o celkové délce 420 km. Oficiální zpøístupnìní této vyzkoušené trasy se uskuteèní 22. záøí 2007. Stezka vedoucí napøíè severním Bavorskem zaèíná, stejnì jako trasa „Frankenweg“, v obci Untereichenstein poblíž letoviska Bad Steben a konèí v Hersbrucku pøed branami starobylého mìsta Norimberk. Otevøení turistické stezky,
která by vyhovovala nejpøísnìjším nárokùm na kvalitu, plánoval turistický svaz Fichtelgebirgsverein spolu s organizacemi Frankenwaldverein, Fränkischer Albverein, Fränkische-Schweiz-Verein, správou pøírodního parku Fichtelgebirge (Smrèiny), svazem Tourismusverband Franken a nìmeckým Informaèním centre  Smrèiny již od roku 2005. Jedním z nejpìknìjších úsekù je takzvaná Goetheho stezka („Goetheweg“) vedoucí pøes skalní útvar

 

Weißmainfelsen kolem prameništì Bílého Mohanu až na vrchol Ochsenkopfu. Bìhem putování po sedmi stezkách na úpatí Ochsenkopfu se mùžete dozvìdìt mnohé o místních zvycích nebo o dnešním spoleèenském životì a hospodáøství.
„Nordic Parc“ s 500 km dlouhou sítí stezek Zájemci o sportovní disciplínu nordic-walking (výbava je k dispozici) zajisté ocení nejrozsáhlejší sí speciálnì upravených stezek v celém Nìmecku.

„Nordic Parc Fichtelgebirge“ je se svými 500 km cest a 70 propojenými a jednotnì znaèenými trasami o souhrnné nadmoøské výšce 12.000 m (!) zárukou mnohostranného zážitku pro všechny, kdo si oblíbili tento druh sportovního vyžití a starají se tak o pohodlí svých kloubù. Tento areál se rozkládá od Bayreuthu na západì až po mìsto Marktredwitz poblíž èeské hranice a od Kirchenlamitz na severu až po Speichersdorf na jihu.
Na území každé z 15 zúèastnìných obcí se nachází ètyøi až pìt tras. Poèínaje podzimem 2007 je k dostání kompletní soubor map, v nìmž jsou pøehlednì vyznaèené trasy rozèlenìny podle stupnì obtížnosti na lehké, støednì tìžké a obtížné (modrá - èervená - èerná). Cena za týdenní putovní pobyt se sedmi
pøenocováními vèetnì snídanì, turistickou mapou, krokomìrem, organizovaným putováním a lanovkovou vyjížïkou až na vrchol Ochsenkopfu se kupøíkladu v obci Bischofsgrün v penzionu Sonneck pohybuje od 169 eur na osobu ve dvoulùžkovém pokoji. Ètyødenní ubytování jedné osoby ve dvoulùžkovém pokoji s polopenzí v penzionu Wiesengrund v téže obci, vèetnì turistické mapy, projížïkou koòským povozem, vyjížïkou visutou lanovkou na vrchol
Ochsenkopfu a zpìt do údolí a vstupenko do termálních lázní, pøijde na 205 eur.
Vyhlídkové jízdy na kole, horská cyklistika a downhill Okolí Ochsenkopfu je možno prozkoumat také ze sedla velocipédu. Pro zájemce o vysokorychlostní
cyklistiku jsou zde dokonale konstruované komunikace, zatímco milovníci vyhlídkového putování na kole ocení

 

lesní stezky s mírným stoupáním èi trasy vedoucí v rovinatém terénu, kupøíkladu podél Bílého Mohanu. Majitelùm horských kol poslouží pestrá sí výškových cyklostezek koncipovaných napøíè lesní krajinou a do kopcù s mírným až extrémním stoupáním. Ostøílení cyklisté by rozhodnì nemìli vynechat zdejší tisícovku Ochsenkopf. Odvážlivci s pøíslušným vybavením se vèetnì kola mohou pomocí lanovky dopravit nahoru a následnì se pustit do prudkého sjezdu až na úroveò 700 m.n.m. Celkovì se ve zdejším kraji nachází 50 znaèených cyklostezek s rozliènými délkami a stupni obtížnosti. Smrèinami navíc vedou dvì dálkové cyklostezky. Výchozí bod jižního úseku je v obci Bischofsgrün. Trasa pokraèuje nádhernou krajinou Bavorska, Saska a Èech. Pùjèovny kol jsou k dispozici. V místní èásti Fleckl obce Fichtelberg se mùžete zúèastnit cyklistického tréninku.

 

Tourismus GmbH Ochsenkopf
tel.: 0049 (0) 180 5656561
fax: 0049 (0) 9272 - 97044
www.erlebnis-ochsenkopf.de

 

 

OdpOčinek v rekreačním regiOnu OchsenkOpf Vzhůru na doVolenou!

Omrzelo vás toulání po jiných kontinentech?
Rekreační oblast Ochsenkopf vám nabízí odpočinek na dosah ruky! Ať už
preferujete pěší výpravy, nordic walking, cyklotúry anebo výlety na horském kole
– strhující příroda v oblasti kolem druhého nejvyššího vrcholu bavorského kraje
Franky je zárukou nezapomenutelných zážitků v té nejkrásnější části roku.
Impozantní skaliska porostlá mechem, zurčící horské bystřiny a hluboké, tiché
lesy – to všechno jsou scenérie, které z Vysokých Smrčin činí nezaměnitelné pohoří, gigantický sportovní a relaxační areál pod širým nebem, který nemá obdoby. V regionu Ochsenkopf není pro nudu místo. Při závratné jízdě na horské dráze anebo na šlapacích kárách se za vámi jen zapráší. Pokud máte chuť na adrenalinový nářez, doporučujeme downhill na freeridové trase. Sny o pirátských dobrodruž stvích si můžete uskutečnit na romantickém
jezeru Fichtelsee, které přímo láká ke
vzrušující vyjížďce na loďce podél tajuplných žulových skal. Třeba cestou objevíte bobří pevnost a seznámíte se s jejími roztomilými obyvateli.
Ale ani pohoda a relaxace nepřijdou zkrátka. Uprostřed panenské přírody, ponořeni do čistého, svěžího vzduchu hor si doslova
provětráte plíce a hodíte stres za hlavu. Ověřené lázeňské stezky a lesní vodoléčebná zařízení skýtají příležitost udělat něco pro své zdraví a načerpat nové síly. Nabídka zdravotnických a lázeňských středisek ve státem certifikovaných horských letoviscích samozřejmě není ochuzena o moderní fyzioterapeutické praxe. V minerálním a termálním koupališti „Kristall Radon-Sole-Therme Fichtelberg“ si můžete dopřát jedinečný sortiment programů
wellness, díky nimž se na okamžik oprostíte od tíže každodenního života
a vstoupíte do světa naplněného jasem, teplem a vodní harmonií. Obce nacházející se na úpatí hory Ochsenkopf
(Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel a Warmensteinach) však mohou nabídnout mnohem víc. Zvolte si pro svou dovolenou tu správnou destinaci – region, který Vás pozitivně naladí a do kterého se budete rádi vracet.stezka fränkischer gebirgsweg

noVě oteVřena pro pěší túry Výchozí bod – rekreační oblast ochsenkopf

V centru právě zpřístupněné pěší stezky „Fränkischer Gebirgsweg“ se nachází
hora Ochsenkopf, která je díky své výšce 1024 m. n. m. druhou nejvyšší horou
Smrčin. Na vrcholku hory se dodnes zachovala do skály vytesaná hlava býka, jejíž
vznik souvisí patrně s hornictvím, které se zde kdysi provozovalo. Kolem této pověstmi
opředené hory se rozkládají čtyři obce: Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmensteinach
a Mehlmeisel, jimiž prochází 420 km dlouhá horská stezka. Vydáte-li se po
ní, čeká vás pouť člověkem takřka nedotčenou krajinou. Budete míjet impozantní
skalní masivy, krápníkové jeskyně a hrady tyčící se nad tichými horskými potoky.
Stezka se v překrásných zákrutech vine napříč Franckým lesem.
Do obce Issigau, nacházející se severně odsud, na bavorsko-durynské hranici, to
máme asi 210 km. Nejprve překročíme horu Schneeberg (1053 m. n. m.), následuje Steinwald a hlubokými lesy pokračujeme až k bazilice Waldsassen, jejíž krypta
stojí za prohlídku. Putování pokračuje kolem hradních zřícenin, které nám připomínají,
že Smrčiny byly kdysi hrady doslova posety. Naše cesta končí na březích
řeky Selbitz, která se nedaleko odtud vlévá do Saaly.
Rovněž asi 210 km dlouhá je také jižní trasa začínající na Ochsenkopfu. S malou odbočkou k umělecky upravenému prameni Ohře nás cesta povede Franckým Švýcarskem s jeho vápencovými skalami až do
Hersbrucku v údolí řeky Pegnitz. V úseku mezi Ochsenkopfem a Schneebergem v létě
rozhodně nevynechejte malé osvěžení v jezeru Fichtelsee, které je doposud domovem
bobrů. Pro výstupy do vyšších poloh franckého středohoří není zapotřebí disponovat vysokohorskou kondicí, jakkoliv část trasy vede přes dvě tisícovky – Ochsenkopf a Schneeberg Možností odpočinku je cestou spousta a vydatná francká kuchyně je jako stvořená pro náročné výlety. Vytrvalí poutníc obdrží odznak a upomínkovou listinu.


Týdenní balíček – dovolená v regionu Ochsenkopf

 

Týdenní balíček zahrnuje sedm přenocování včetně snídaně, turistickou mapu,
krokoměr, doprovod kompetentního průvodce a jízdu lanovou dráhou na Ochsenkopf. Ceny se kupříkladu v penzionu Sonneck v obci Bischofsgrün pohybují od 169 eur za osobu v dvoulůžkovém pokoji výše. Děti do tří let mají přenocování zdarma. Za 345 eur si můžete užívat exkluzivní týden s polopenzí v hotelu Schönblick v obci Fichtelberg, přičemž k dispozici budete mít krytý bazén a saunu. Rezervace prázdninových bytů stojí 240 eur a více pro dvě osoby.